hakkimizda

Hakkimizda

Biz Kimiz? 
2004 Y?l?ndan günümüze kadar bir çok sektöre web hizmetleri veren uzman ekibimiz bir çok isimle ön plana ç?km??t?r. Tüm bu zaman zarf? içinde kusursuz mü?teri memnuniyeti sa?lamay? ba?aran ve çizgisini hiç bozmayan ekibimizle y?llaca süregelen bu web hizmetlerinde art?k marka olu?umuna girmi? bulunmaktay?z tüm teknoloji ve geli?imi kalbinde büyüten ve sürekli geli?en ekip tecrübesiyle art?k ismimin Son Yaz?l?m Bili?im hizmetleri olarak siz de?erli mü?terilerine web sektöründe öncü yenilikleri sunmaktan gurur duyar?z.

Kuruldu?u günden itibaren hiç vazgeçmedi?i bir kaç çizgiden en önemlisi ise destek anlay???m?zd?r! Tüm bu hizmetler yan?nda sürekli mü?terilerini arayan sorun ya?ad?klar? bir konu olup olmad???n? soran destek ekibimiz ile sürekli kazand???m?z mü?teri portfoyü ile on binlerce mü?teri say?s?na ula?m?? bulunmaktay?z!

De?erli vaktinizi bizi tan?maya ay?rd???n?z için çok te?ekkür ederiz! Umar?z bizi tan?man?zda yard?mc? olabilmi?izdir, biz yinede yeterli gelmemi?tir diye bizi ileti?im sayfam?zdaki telefon numaram?zdan aray?p bir kaç soru sorman?z? bekleyen arkada?lar?m?z oldu?unu hat?rlatal?m ve iyi günler dileyelim...

Kalite Anlay???m?z

Yaz?l?m veya hizmetin taraf?m?zdan talep edilmesi ile ürünün size teslimine kadar tüm amac?m?z kaliteyi beklentilerinizin üzerinde tutmakt?r. Tüm kalite anlay???n? ?u ?ekilde özetleyebiliriz;

Mü?teriye istedi?i hizmeti istedi?i gibi do?ru ve tam zaman?nda ula?t?rmakt?r!

14 YILLIK DENEYiM iLE SiZiNLE ÇALISMAKTAN ONUR DUYARIZ